Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Wprowadzenie

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych uczestników Festiwalu Best Stream Awards, zwanego dalej „Festiwal”, przez Organizatora, firmę Fabryka nr 1 Sp. z o.o. KRS 0000317617, NIP 9512269537, oraz firmę InfluTool, będącą administratorem głosowania.
1.2. Organizator oraz firma InfluTool przetwarzają dane osobowe uczestników Festiwalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

2.1. Organizator oraz firma InfluTool przetwarzają dane osobowe uczestników Festiwalu w celu umożliwienia udziału w głosowaniu, ogłaszania wyników, rozpatrywania reklamacji oraz w celach marketingowych związanych z Festiwalem.
2.2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników Festiwalu jest zgoda wyrażona przez uczestników (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

3.1. Organizator oraz firma InfluTool przetwarzają następujące dane osobowe uczestników Festiwalu:
a) imię i nazwisko lub pseudonim artystyczny,
b) adres e-mail,
c) dane związane z profilem w mediach społecznościowych,
d) adres IP.

Odbiorcy danych osobowych
4.1. Dane osobowe uczestników Festiwalu mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
a) podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora oraz firmy InfluTool usługi informatyczne, hostingowe, marketingowe, prawne, księgowe, doradcze oraz inne usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
b) organom administracji publicznej oraz organom ścigania, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

5.1. Dane osobowe uczestników Festiwalu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

6. Prawa uczestników Festiwalu

6.1. Uczestnicy Festiwalu mają prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych,
d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) żądania przenoszenia swoich danych osobowych,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.2. W celu realizacji powyższych praw, uczestnicy Festiwalu mogą kontaktować się z Organizatorem oraz firmą InfluTool za pomocą danych kontaktowych podanych w niniejszej Polityce Prywatności oraz na stronie internetowej Festiwalu.

Prawo do wniesienia skargi

7.1. Uczestnicy Festiwalu mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kontaktowe

8.1. W celu skontaktowania się z Organizatorem oraz firmą InfluTool w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, uczestnicy Festiwalu mogą korzystać z danych kontaktowych podanych na stronie internetowej Festiwalu oraz w niniejszej Polityce Prywatności.

Zmiany Polityki Prywatności

9.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian, uczestnicy Festiwalu zostaną o nich poinformowani na stronie internetowej Festiwalu oraz na profilach festiwalu w mediach społecznościowych.

Obowiązek informacyjny

10.1. Organizator oraz firma InfluTool informują, że podanie danych osobowych przez uczestników Festiwalu jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w głosowaniu oraz realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności.